API Key申请

登录平台后,点击上方【个人中心】,于个人中心页面左方点击【API申请】


输入您个人好记忆的备注(如比特亚洲API)后,点击创建图标即完成申请,审核通过后即可使用(API申请页面会显示目前状态)。
     

贴心提醒您,审核标准需通过实名验证。